DE TWEE ZADEN OP AARDE

DE TWEE ZADEN OP AARDE

Door: F.W.C.Neser M.Sc

Vertaald door: Kolonel G.J.van Loon 

Inleiding

Mattheüs 23:23-39.

“Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij geeft tienden van de munt, de dille en de komijn en gij hebt het gewichtige van de wet verwaarloosd: het oordeel en de barmhartigheid en de trouw. Dit moest men doen en het andere niet nalaten. Gij blinde wegwijzer, die de mug uitzift, maar de kameel doorzwelgt. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij reinigt de buitenzijde van de beker en van de schotel, maar van binnen zijn zij vol roof en onmatigheid. Gij blinde Farizeeër, reinig eerst de inhoud van de beker; dan zal hij ook van buiten rein worden. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij gelijkt op gewitte graven die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij bouwt de grafsteden der profeten en verfraait de gedenktekenen der rechtvaardigen, en gij zegt: Indien wij geleefd hadden in de dagen onzer vaderen, zouden wij met hen geen gemene zaak gemaakt hebben ten opzichte van het bloed der profeten. Gij getuigt dus van uzelf, dat gij zonen zijt van de moordenaars der profeten. Maakt ook gij de maat uwer vaderen vol! Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? Daarom, zie, Ik zend tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden. Van hen zult gij sommigen doden en kruisigen en van hen zult gij anderen geselen in uw synagogen en vervolgen van stad tot stad, opdat over u kome al het rechtvaardige bloed, dat vergoten werd op de aarde, van het bloed van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zacharias, de zoon van Bereja, die gij vermoord hebt tussen het tempelhuis en het altaar. Voorwaar, Ik zeg u: Al deze dingen zullen komen over dit geslacht. Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij die komt in de naam des Heren”.

Let op:- Dit is erg belangrijk. Jezus heeft nooit iemand slecht genoemd: En daarom moet een kind van God nooit iemand anders slecht noemen. Dus als de Here Jezus de Joden en Farizeeërs met wie Hij sprak het “slangen, addergebroed, addergeslacht” noemt, is dit een zeer sterke uitdrukking en dit waren niet alleen slechts woorden, maar dit was de waarheid, Hij zij dit niet omdat zij zondaars waren; nee Hij noemde ze zo omdat zij van uit het geslacht van de duivel waren.

Want hier houdt Jezus dit geslacht dat Hij adderzaad noemt verantwoordelijk voor de dood van de profeten. Het zou erg onrechtvaardig zijn van de Here Jezus, om die mensen die omtrent 4000 jaar na Abel die door Kaïn doodgeslagen is, leefden verantwoordelijk zou houden voor de dood van Abel!

Met andere woorden, deze mensen zijn de nakomelingen en nageslacht van Kaïn en daarom is er een spoor die doorloopt vanaf het begin tot aan de dag dat ook zij de Here Jezus lieten kruisigen en na Hem ook zijn discipelen, zelfs tot aan deze dag in het jaar 1995. Ze komen allemaal van een bepaalde familie, die de Here Jezus addergeslacht noemt en deze zullen nooit tot bekering komen want zij hebben het zaad van de duivel in zich. Dit is erg belangrijk.

En als de Here Jezus dan in vers 31 zegt: “Gij getuigt van uzelf, dat gij zonen zijt van de moordenaars der profeten”. Mattheüs 23:31.-dan betekent het woord “kinderen” nu niet, geestelijke kinderen ook geen figuurlijke kinderen, maar letterlijke kinderen, dus zijn zij de afstammelingen van diegenen die de profeten hebben gedood. Ga maar na.

Mattheüs 12:34.

Addergebroed, hoe kunt gij, die slecht zijt, iets goeds zeggen? Want uit de overvloed des harten spreekt de mond”.

Dit addergeslacht is dus een zeker geslacht dat op aarde is. De Here spreekt hun ook zo aan in Genesis 3:15.

“En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad”.

En de Here sprak daar met de slang! En wie was de slang? Dit was geen letterlijke slang en Eva had niet van een appel gegeten, want dit staat nergens in het woord van God. Maar hoe dikwijls wordt dit niet verteld en geleerd in de kerken. En deze slang was ook geen echte slang, dit was de duivel zelf. Want als je de oorspronkelijke taal leest staat voor het woord slang “Nachash” dit betekent dat de duivel wordt beschreven als een “bedrieger, verblinder van de mensen” “An enchanter”

Openbaring 20:1-2.

“En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang (Genesis 3:15), dat is de duivel en de satan en hij bond hem duizend jaren”.

Hier zegt de Bijbel duidelijk wie de slang is.

Het boek Openbaring:

Omdat dit het laatste boek van de Bijbel is, is het ook een opsomming van de gehele Bijbel en dus ook het karakter en beeldspraak zijn van de gehele Bijbel. Zoals in elk boek, als je bij het laatste hoofdstuk komt volgt de ontknoping van het hele verhaal. Dus het karakter van Genesis 3:15 die slang is ook de slang van Openbaring 12:9.

“En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt, hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem”.

Mattheüs 23:36.

“Voorwaar Ik zeg u: Al deze dingen zullen komen over dit geslacht”.

En dit geslacht is van hetzelfde slangenzaad het addergeslacht, met wie Jezus bezig is om te preken. Dit geslacht is tegen God en tegen Gods plan op aarde en zij zijn ook verantwoordelijk voor al het bloed dat op aarde gevloeid heeft, van Abel tot aan de laatste profeet en ook vandaag, voor elke martelaar.

Mattheüs 13:24-30.

“Het Koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand, die goed zaad gezaaid had in zijn akker. Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid over heen, midden tussen het koren, en ging weg”.

En vers 28 zegt: “Hij zeide tot hen: Dat heeft een vijandig mens gedaan”.

Let op: Het is een belangrijke verklaring die Jezus geeft vanaf vers 36 aan Zijn discipelen.

“Hij antwoordde en zeide: Die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen, de akker is de wereld: Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het Koninkrijk, het onkruid zijn de kinderen van de boze“.

Let op:- Beiden groepen zijn mensen: De ene soort mensen is van het Koninkrijk en de andere soort mensen is van de boze. Kan de duivel tot bekering komen? Nooit! En kunnen zijn kinderen tot bekering komen nooit!

En zo is het nu op aarde vandaag, vers 39 “Die het gezaaid heeft, is de duivel”. Toen de Here Jezus die gelijkenis vertelde, zei Hij in vers 28. “Dat heeft een vijandig mens gedaan”. Toen zij Hem om een verklaring vroegen, antwoordde Jezus (vers 39) “Die het gezaaid heeft, is de duivel” Met andere woorden, de duivel deed zich voor als een mens, hij heeft de gedaante van een mens aangenomen. Dit is van het grootste belang (vers 39).

Alle predikers vertellen ons, dat wij leven in de oogsttijd. En als wij in de oogsttijd leven, leven wij nu in de voleinding van de wereld. Dan behoren wij deze dingen te verstaan. Maar wij mensen weten het niet, want het wordt ons nooit verklaard. Lees verder tot vers 43.

“Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk hun Vaders. Wie oren heeft die hore”.

Let op: Deze rechtvaardigen zijn geen bekeerlingen uit andere volken buiten Israël. Want God is alleen de Vader van Israël!

Zoals de “oogsttijd” de voleinding van de wereld is, is de “zaaitijd” het begin van de wereld met andere woorden de zaaitijd is de tijd toen God Adam en Eva geschapen heeft en toen de zondeval gekomen is.

Dus moeten wij gaan kijken wat er gebeurd is.

Lees Genesis 3;15.

“En Ik zal vijand zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen”.

Wij kijken wat er gebeurd is in de begintijd, er is onkruid tussen het koren gezaaid terwijl een zekere man geslapen heeft, zie Mattheüs 13:25 en lees nu eens Genesis 3:13. “De slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten”.

Zo ook in de Staten vertaling:”Bedrogen”-maar in het oorspronkelijke Hebreeuws staat “Nasha” en volgens Strongs Anlytical Concordance betekent dit: “To lead astray – that is mentallly to delude, or morally to seduce, to beguile, to deceive, to greaty and utterly, lead astray, seduce, mislead, deceive”.

Met andere woorden als je zegt: een man verleid een vrouw of andersom dan weet je wat dit betekent “to seduce”. Eva heeft dus gezegd: “De duivel heeft mij onteerd, verleid en met mij gemeenschap gehad“.

Ik weet dat dit een van de moeilijkste dingen is om aan te nemen, maar vergeet niet het is van het grootste belang wat er precies is gebeurd in de zaaitijd, wat toen geplant is zal met de oogsttijd geoogst worden. En wij die nu in deze tijd leven, de tijd van maaiers en engelen, wij moeten weten wat er gebeurd is, en wat er gezaaid is. Laten we het zo stellen: Velen malen wordt er verteld wat voor een boom het is in Genesis 3:3, een ding is zeker, het was geen appelboom, dat staat er niet, maar wat een feit is, dat de Here gezegd heeft: Adam en Eva mochten niet van deze boom eten, met andere woorden, als zij van die boom eten werden zij direct en letterlijk open en bloot aan God ongehoorzaam. En het moment toen Eva ongehoorzaam was aan God, heeft dit haar bloot gesteld om door de duivel misleid te worden.

Wat is er gebeurd?

De duivel was eerst een aartsengel van God, hij zelf is in opstand gekomen tegen God. Lees zelf Jesaja 14 en Ezechiël 28. Hij heeft gezegd “ik zal worden zoals God, ik zal de godenberg beklimmen en mijzelf gelijk stellen met de allerhoogste en daarom heeft de Here hem uit de hemel geworpen. Hij heeft als het ware op de grond moeten kruipen en vandaar dat hij de duivel, satan, tegenstander, verleider is geworden en op dat zelfde moment heeft hij het licht dat hij bezat, toen hij nog bij God was, verloren en hij is duister geworden:

De vorst der duisternis

Maar God die alwetend en Almachtig is, heeft geweten, voor Hij Adam geschapen had en omdat Hij het einde vanaf het begin kende, dat Adam ging zondigen en het Lam is voor ons geslacht voor de grondlegging van de wereld. In de raadszalen van de hemel heeft de Vader bepaald dat de Here Jezus uit een vrouw geboren zou worden, om voor de val van Adam verzoening te doen.

De duivel heeft dit geweten. Want hij was ook in de raadszaal aanwezig en daarom is hij gekomen om Eva te verleiden. Nadat hij Eva misleid had en daardoor haar verstand beneveld en hij heeft haar verleid door zichzelf voor te doen als een prachtige mannelijk persoon, te verschijnen als een engel van het licht, hij zei tegen Eva “Ik ben God en ik zal voor jou die zoon geven, waarvan God gezegd had dat hij geboren zou worden uit een vrouw in de raadzalen in de hemel voor de grondlegging der wereld.

2 Korintiërs 11:3-4

“Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel”.

Hij zelf is als een engel des lichts aan Eva verschenen en heeft haar verleid en bevrucht, Kaïn was het kind van de duivel en hij was de vader van het satanszaad waar tegen de Here Jezus sprak en het noemde “addergeslacht, jullie zijn de kinderen van de duivel U vindt zijn spoor dwars door de Bijbel.

1 Timotheüs 2:14-15.

“En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen, doch zij zal behouden worden, kinderen ter wereld brengen, indien zij blijft in geloof, liefde en heiliging met ingetogenheid”.

Hoeveel verkeerde preken en dwaling is er niet ontstaan uit deze verkeerde vertaling? De strijd tegen boze geesten in de lucht en verblinding is erg actueel veel meer dan wij beseffen. Mensen die op de universiteit Hebreeuws en Grieks leren, konden zij niet allang gezien hebben wat er echt stond?

Weet u wat er staat? Er zijn zoveel vragen gesteld over dit punt en het was tevens een twistpunt: Een vrouw die nooit trouwde en geen kinderen baarde, kon niet gered worden!

Dit is een afleiding die je kan maken, want dit staat er. “Een vrouw zal alleen gered worden door kinderen te baren”, als zij geen kinderen baart, wordt zij niet gered. Maar dat is niet zo! Want dat staat er niet, als je naar de oorspronkelijke tekst kijkt, dan staat het er als volgt, in de New Enlisch Bible. “She shall be saved through the Birh of the Child”-die vrouw zal gered worden door de geboorte van “het kind”-welk kind? De Here Jezus! Zoals door de vrouw de eerste zonde gekomen is-zo zal ook uit de vrouw de Verlosser geboren worden. Dit is wat God gezegd heeft, “She shall be saved indeed through the child-bearing, that is by the birth of the devine child”.

Nu komt de duivel hij doet zich voor als God, zoals hij altijd doet en hij zei tegen Eva “Ik ben God en Ik ben gekomen om aan jou dit kindje te geven” en had gemeenschap met haar en zij gaf, “van die boom” ook Adam te eten. Adam had ook met gemeenschap met Eva, toen werd in haar ingewanden ook Abel verwekt net zoals Kaïn door het zaad van satan verwekt is. Toen Kaïn en Abel geboren werden, zoals een tweeling is verwekt door twee soorten zaad, een zaad van Adam en een zaad van de duivel, terwijl Adam een zoon van God was.

Twee zaden: dus het is de strijd tussen deze twee zaden die nu voortgaat.

Kaïn was de eerste moordenaar. Hoe kan hij uit Adam en Eva geboren zijn, die allebei rein door God geschapen waren. Hoe kan dat, hun eerst geborene een moordenaar? Hij kreeg dit van zijn vader, die zelf een moordenaar is.

De Here Jezus heeft dit zelf gezegd. Kaïn sloeg Abel dood! Nu is het Godszaad ook dood! Wat gebeurde er nu! We zullen verder gaan. Lees Genesis 4:4.

“De mens (Adam) nu had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn; en zij zeide: Ik heb met des Heren hulp een man verkregen”.

Zij dacht Kaïn is uit de Here geboren, want satan deed zich voor als God en daarna heeft zij ook zijn broer Abel gebaard. Genesis 4:2 en Abel was een schaapherder.

Laten we nu een paar vertalingen na lezen.

Tong’s Literal Translation zegt: “And she added to bear his brother Abel”.

De Ferrar Fenton: vertaling: “She afterwards gave birth to his brother Abel”.

De Statenvertaling: “En voer voort te baren zijner broeder Abel”.

Met andere woorden: Het was een tweeling.

De King James Bijbel:

“She again bear his brother Abel” Het woord “Again”, als je dit in het Hebreeuws nagaat, dan zegt Strong’s to add, or augment, or to continue”. Met andere woorden. “And she continued to bear his brother Abel” Young’s Analytical Concordance zegt:“Abel apparently the twin brother of Cain”.

We kunnen leren uit een apocriefe boek “het Evangelie van Jacobus”, vertaald door prof. Jac.J.Müller van Stellenbosch bladzijde 7 paragraaf 13.:

“En zij was in de 6e maand” (dit gaat over Maria). En kijk Jozef keert terug van zijn bouwwerken en toen hij zijn huis binnentrad, vind hij haar ver heen in zwangerschap. En hij slaat zichzelf op zijn gezicht en werpt zichzelf neer op de grond in rouwkleed en weende bitterlijk en zegt: Met welk een gezicht zal ik opkijken naar dit meisje? Want ik heb haar als maagd ontvangen uit de tempel des Heren? Wie heeft dit slechte gedaan in mijn huis en deze maagd verontreinigd? Wordt de geschiedenis van Adam herhaald? Want zoals in het uur van zijn prijzing, is de slang gekomen en Eva allen aangetroffen en verleid en zo is het mij ook overkomen! En Jozef is opgestaan van zijn rouwkleed en heeft Maria geroepen en tegen haar gezegd, o jij, die het voorwerp van Gods teren zorg was, waarom heb je het gedaan en de Here God vergeten? Waarom heb jij je ziel verlaagd, jij die gevoed bent in het allerheiligste en voedsel heb uit de hand van een engel? Maar zij heeft bitterlijk geweend en gezegd: “En ik ben rein en ken geen man”. En Jozef vroeg haar: “Vanwaar komt dit dan wat in jou schoot is” En zij “zo waarlijk als God mijn Here is, ik weet niet waarom dit tot mij gekomen is”.

Met andere woorden, het was Jozef bekend wat er met Eva gebeurd is en hij vermoede dat hetzelfde bij Maria was gebeurd.

Uit het boek Henoch blijkt hetzelfde, in het boek Jacobus wordt ook verwezen naar dit boek, dus door de Bijbel zelf bevestigd. Lezen wij in de geheime boek van Henoch hoofdstuk 31, pag 93:

“Adam heeft leven op aarde en schiep een tuin in Eden in het Oosten, opdat hij het verbond zou nakomen en het gebod zou gehoorzamen. Ik opende de hemel voor hem opdat hij de engelen het overwinningslied zou zien zingen in het volle licht”.

En hij was onafgebroken in het paradijs en de duivel begreep dat Ik een andere wereld wilde scheppen, omdat Adam heer op aarde was, om over haar te heersen en haar an zich te onderwerpen.

De duivel is de kwade genius van de onderwereld, hij maakte Sotona tot een vluchteling uit de hemelen zoals zijn naam Satanail zegt en zo onderscheidden hij zich voortaan van de engelen, maar zijn natuur veranderde zijn intelligentie niet wat betreft het maken van onderscheid tussen goed en kwaad. Zijn veroordeling en de zonde die hij tevoren begaan had, stond hem duidelijk voor ogen, daarom ging hij slechte gedachte tegen Adam koesteren en als gevolg hiervan ging hij in tot Eva en verkrachtte haar, maar Adam raakte hij niet aan”.

U kunt nu in de Bijbel en apocriefe boeken lezen hoe Kaïn en Abel geboren zijn en dat Kaïn een kind van de duivel was.

Nu lezen we in 1 Johannes 3:12.

“Niet gelijk Kaïn: Hij was uit de boze en vermoordde zijn broeder”.

En waarom vermoordde hij hem? Omdat zijn werken boos waren en van zijn broeder rechtvaardig. Het woord uit vers 12 “was uit” moet zijn “van uit”. Want dit is wat het Griekse woord “EK” betekend “Hij is uit het duivelszaad geboren”. En dat zegt Johannes zelf ook. Drie en half jaar hebben de discipelen aan Jezus voeten gezeten.

Johannes zelf zegt 21:25.

“Er zijn echter nog vele andere dingen, die Jezus gedaan heeft: indien deze één voor één beschreven werden, dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken, die geschreven weren, niet kunnen bevatten”.

Met andere woorden hoeveel oneindig meer wonderwerken nu heeft de Here Jezus gedaan dat van Hem geschreven zijn. Er is genoeg geschreven om te weten waar we nu over schrijven. En heeft de Here Jezus niet alles met zijn leerlingen besproken.. Ik ben er diep van overtuigd en Gods Geest getuigt met mij, dat Hij deze dingen aan hen vertelde zij hebben het geweten. Daarom moet u goed uw Bijbel lezen en kijken wat er staat. Kaïn is dus uit de boze: dus uit satan geboren.

Nu komen wij bij de betekenis van Adam: Adam betekent “Om te blozen” “Rossig” met andere woorden Adam was blank geschapen naar het beeld van God. Dus waar God in het vlees verschijnt en dat is in de Here Jezus, Hij was blank! Jezus behoorde tot het blanke ras. Jezus was de Zoon van David en in 1 Samuël 17:42 lezen we.“Toen de Filistijn David in het oog kreeg en hem bezag, verachtten hem, omdat hij nog jong was :rossig, schoon van gestalte”.

Heeft u ooit een zwarte gezien die rood werd als hij bloost? Nee hij kan niet blozen-alleen blanken kunnen dit. Wij blanken stammen af van Adam wij zijn Adamieten, dit is van het grootste belang! Geen wonder dat de duivel ons wil uitroeien en uitwissen! En op welke wijze doet hij dat? Uitwissen door de oorlogs-handelingen of door verbastering en dit is vandaag de dag aan de gang. Dit patroon kun je volgen in de Bijbel.

Nu gaan we terug naar Genesis 5. We weten dat Kaïn Abel heeft doodgeslagen. Hoe zal God weer een geslacht op aarde krijgen? En hoe zou Gods zaad weer op aarde verschijnen? Dit is van grote betekenis, wat staat er in Genesis 5:3.

“Toen Adam honderd dertig jaar geleefd had verwekte hij een zoon naar zijn gelijkenis, als zijn beeld en noemde hem Set”.

Een zoon naar zijn gelijkenis is erg belangrijk. Daar verscheen het Goddelijke geslacht op aarde. In hoofdstuk 6:1-4 lezen wij toen de mensen (Als u hoofdstuk 5 leest zal u zien hoe Adam zonen en dochters verwekt heeft) op aarde vermeerderden. Lees zelf tot het einde van vers 4, een geweldige geschiedenis ligt voor ons open in het licht van deze vier versen.

Vers 6;2.

“Zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen”.

Deze zonen Gods waren gevallen engelen, die satan gevolgd waren in zijn opstand tegen God en zijn uit de hemel geworpen. In de nieuwe Afrikaans vertaling staat” Hemelwezens”.

De New English Bible zegt: “sons of the Gods”

Vele mensen twisten met mij en zeggen het is onmogelijk dat duivels zichzelf konden veranderen in een mens. Het is onmogelijk dat engelen een menselijke gedaante kunnen aannemen. Ik zal u echtereen paar gevallen tonen. In Genesis 18 en 19 toen God Sodom en Gomorra wide verwoesten, zijn drie mannen bij Abraham gekomen toen hij onder de eikenbomen van Mamre gezeten was. Zij kwamen bij hem om Sodom te verwoesten. Een van hen was de Here, in menselijke gedaante en Abraham begon te pleiten-40-30-10. Genesis 18:24-33.

En de Here zei als er tien rechtvaardigen zijn, zal Ik de steden sparen. Die drie mannen zijn bij Abraham komen zitten en hij kookte voor hen, hij slachtte een vet gemest kalf. En de Bijbel zegt, dat zij samen gegeten hebben: Met andere woorden, deze engelen hadden een menselijke functie namelijk eten!

Daarna gingen die engelen naar Sodom Genesis 19 en toen zij bij Lot thuis kwamen, omsingelde een groep Sodomieten het huis. En nu de vraag: Hoe kan jij met een geest sodomie plegen?

Deze engelen hadden een menselijke gedaante aangenomen. En Lot heeft bij de mensen van Sodom gepleit: “zie toch, ik heb twee dochters die met geen man gemeenschap hebben gehad: Laat mij die tot u naar buiten brengen en doet met haar, zoals goed is in uw ogen; alleen doet deze mannen niets, want daartoe zijn zij onder de schaduw van mijn dak gekomen”.

U moet weten dat die mensen erg gesteld waren op gastvrijheid. En dat wij nu nog gastvrij zijn vandaag, komt omdat wij Israël zijn-wij hebben dezelfde geaardheid. Deze gebeurtenis is een van mijn bewijzen dat engelen menselijke gedaante aannemen. Zo ook de engelen van Genesis 6:2.

“Zagen de zonen Gods, dat de dochter der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen”.

In het Hebreeuws staat: “De dochters van Adam”. En daaruit is toen een bastaard geslacht geboren, zoals Kaïn een bastaard was tussen satan en de mens Eva, zo waren zij een bastaard geslacht van gevallen engelen samen uit de dochters die uit Adam geboren waren. En wat was het resultaat? Reuzen van mensen van geweld en boosheid! En de hele aarde was gevuld met geweld en God moest de zondvloed sturen om hun te vernietigen

Maar Noach had genade gevonden bij God. In Genesis 6:9 wordt Noach een rechtvaardig en onberispelijk man genoemd. De Hebreeuwse Bijbel zegt: “tamiym” betekent “raszuiver”-of zonder letsel” Noach was rechtvaardig naar gedrag en inborst, maar het betekende ook raszuiver. Noach was de enige zuivere Adamiet die over was. Zo dichtbij was de duivel gekomen om Godszaad uit te wissen. Toen gaf de Here Noach opdracht een ark te bouwen en met zijn vrouw en hun drie zonen met hun vrouwen. Toen de zondvloed voorbij was en zij uit de ark kwamen zegt Noach in Genesis 9:25: “Vervloekt zij Kanaän”. In vers 26 en 27 noemt Noach God zich de God van Sem en niet de God van Jafet of Gham.

Wanneer wij van laatstgenoemde de geschiedenis nagaan zien wij dat niet een van hun geslacht ooit God gediend hebben. Die uit hun geboren is, bijvoorbeeld Nimrod en anderen, waren juist in opstand tegen God. En hun nageslacht is vandaag nog steeds hetzelfde. Het nageslacht van Gham zijn de zwarte naties in Genesis. Zie, (Zondervan Pictorial Bible Dictionary). Smith’s Bible Dictionary en Gesenius bevestigen dit.

Jeremia 13:23, zegt:

“Kan een Ethiopiër zijn huid veranderen, of een panter zijn vlekken?’

De Statenvertaling van Moorman, of de Afrikaanse Bijbel schrijft Kusiet en Kus betekent “Zwart”. Het Grieks zegt: “Aithiops” wat “burn face” betekent, daarom spreekt de Engelse Bijbel van “Ethiopians!”. Wij spreken van Kusieten wat hetzelfde betekent! Zij zijn dus zwart. Gham was dus de vader van de donkere naties.

Noach was een zuivere Adamiet en dus een zuivere blanke. En dan wordt zijn zoon Gham geboren, hij is donker. Waar komt hij vandaan? Van Noach’s vrouw, van wie anders? Dan wordt Cham’s zoon Kus geboren en die is pikzwart!

Hoe komt het dat wij nooit navraag hebben gedaan? Hoe komt het dat Noach kleinzoon zwart is? Het is het gevolg van het satanszaad.

Satan weet dat de Messias komt, dat de Koning komt! En dat deze Koning komt om te regeren, want God heeft uit het nageslacht van Sem een man verkoren Abraham. God heeft een verbond gesloten met Abraham, Isaäk en Jakob.

Een eeuwig verbond! Dus Gods regering zal op aarde gevestigd worden, door het nageslacht van Adam, dat ook de wereld zal regeren op hun beurt.

Satan kon die Koning echter niet doden. Want op de derde dag is Hij opgestaan. Maar satans laatste kans om Jezus Koninkrijk te verhoeden, is om Zijn volk te vernietigen. Daar zijn twee mogelijkheden voor, of door brute uitwissing of door verbastering. En wat is nu de grootste misdaad voor ons blanken in Zuid-Afrika, als wij ons zelf blank willen houden?

Van de Jood is al jaren bekend dat hij Jood wil blijven en niemand neemt het hem kwalijk. Ook als een Zoeloe een Zoeloe wil blijven, ook dan is er niemand die het hun kwalijk neemt; maar als een Afrikaner, Afrikaner wil blijven, dan is dit de grootste zonde, zodat er sancties op hem worden toegepast en een grote druk op hem wordt uitgeoefend. Waarom?.

Wij hebben veel Cassetten en boeken hierover, waarin u zal zien dat het die zelfde satanszaad is die vandaag nog op aarde ons mensen misleiden, gehersenspoeld en gemanipuleerd, om de wereld voor hemzelf in te palmen. Wees nuchter lees en geloof wat Mozes en de profeten ons vertellen en ons waarschuwen. Moge de Heer u zegenen.

 

Hieronder leest u de conclusie die wij mochten plaatsen met volledige toestemming van uitgever ‘Nieuws uit Israël|02/2015’Scannen JPEG

Scannen JPEG0001

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Teksten. Bookmark de permalink.

5 reacties op DE TWEE ZADEN OP AARDE

 1. bas schreef:

  en adam dan,die ook van de vrucht at?
  heeft die ook gemeenschap met de duivel dan gehad.

 2. Sandra schreef:

  In de nieuwe testament staat dat een Ethiopische man Jezus had aangenomen hij wad bekeerd.hij was ook een donkere man.Dus ook donkere mensen kunnen bekeerd worden naar God.dit verhaal lijkt op discriminatie over donkere mensen.

 3. pecheca schreef:

  Beste lezers,
  Wil ik hierbij toevoegen dat Adam niet tot een “blanke” ras toegeschreven mag worden.
  Als we het toch hebben over de genetica dan is het nog steeds zo dat 2 zwarten (getinten) een blank kindje (rein?!) kunnen krijgen en 2 blanken geen zwart kindje mits 1 der ouderen vreemd is gegaan.
  En dat Adam meer de betekenis heeft
  van … de adem t.w. met adem het leven is ingeblazen en dat het niks met rossig heeft te maken, want een eskimo/indiaan kan ook rossig worden cq blozen.
  Dat wij uit 2 zaden bestaan dat is duidelijk en dat de 1 ook meer lichamelijke (duivelse) gebreken kan hebben, namelijk door de
  (DNA) van 1 of beide ouders
  Dus dat wij … namelijk ook de blanken met (gedeelde) duivelse genen rondlopen en dan ook niet rein zijn en dat verspreiden.

 4. vincent schreef:

  Dank je wel, mag God je zegenen <3

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *