Doel stelling

Bijbelstudiegroep Noord Oost Frieslan

DOELSTELLING

Uit de  statuten blijkt, dat het onze opdracht is, het Ware Evangelie van Jezus Christus, de Gezalfde Koning van Israël te verkondigen.

In dit Evangelie, zoals reeds door Jezus Christus Zelf en Zijn discipelen werd verkondigd, staat het Koninkrijk van God centraal.

(Matteüs 4:23; 10:5-8): Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden en Hij gebood hun, zeggende: Wijkt niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen; begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israels.  Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.

Dit Koninkrijk bestaat uit de letterlijke Twaalf Stam­men van Israël, zoals dat in het Oude Testament beschreven staat. Dit “Evangelie van het Koninkrijk van God”, moet als laatste teken voor de Wederkomst van Christus worden verkondigd.

(Matteüs 24:14).

Dit Evangelie wordt reeds gehoord in de oproepen van Johannes de Doper, Jezus Christus en Zijn discipelen tot dit Volk om zich tot God te bekeren.

(Johannes 3:5-7).

Over Israël

De zuivere nakomelingen van de Verloren Tien Stammen van Israël worden vandaag gevonden onder de Anglo-Saksische, Keltische, Germaanse en met hen verwante natiën van West-Europa. Zij  zullen tezamen met de zuivere afstammelingen van Juda en Benjamin, die nog dezelfde roeping en opdracht van God hebben, optrekken om aan alle natiën het licht van de eeuwige, waarachtige God en zijn Verlossingsplan te demonstreren.

Israël moet haar bloed zuiver houden om haar iden­titeit te bewaren, omdat integratie noodwendige verbastering tot gevolg heeft. Zo geloven wij aan segregatie (afscheiden, heiligheid). De Schriftuurlijke grondslag hiervoor, wordt in de onze brochures verduidelijkt.

(Jozua 23:11-13).

 De Bijbel

 De Bijbel in de oorspronkelijke talen, wordt als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God erkent, waarin Hij Zichzelf aan de mensheid heeft geopenbaard. De Bijbel is de enige maatstaf voor het geloof, gedrag en opvattingen en er is geen dwaling in al wat zij verklaart. Israël is het Volk van de Bijbel en de Bijbel is het boek van Israël.

(2 Timoteüs 3:15-17, 1 Petrus 2:12).

De Nederlandse Statenvertaling (editie 1618/1619 en 1977), alsmede de Nieuwe Vertaling van het NBG (editie 1951) zullen, zonder afbreuk aan andere nuttige vertalingen te doen, als bron voor de prediking in het bijbelgroep gebruikt.

De Godheid

De énige, waarachtige God heeft Zich Zelf als de enige, eeuwige, zelfgenoegzame, “Ik Ben geopenbaard in Zijn Woord, in Zijn Schepping en in Zijn optreden als Vader, Zoon en Heilige Geest.

(Deuteronomium 6:4, Matteüs 12:29).

De zondeval

De eerste Adam was goed en rein geschapen, maar hij is door zijn eigen vrije keuze in de zonde gevallen en met hem de totale mensheid (Ha-Adam).

(Genesis 3:3-6, 1 Timoteüs 2:14,  Romeinen 3:23).

De verlossing en verzoening

De tweede Adam, de mens Christus Jezus, de Zoon van God, is voor de eerste Adam, uit wie de totale mensheid is ontstaan (Adamitisch geslacht) (Handelingen 17:26), en voor al zijn nakomelingen ter Verzoening en Verlossing aan het kruis van Golgotha gestorven. Hij, Jezus Christus, is ten derde dage weer  opgestaan uit de dood en leeft voor altijd om bij de Vader voor hen te pleiten.

(Genesis 1:26-31, 3:1-5, Romeinen 5:12-21, Titus 2:11-14,  Hebreeën 7:25).

Deze boodschap van verlossing en verzoening is door Christus Zelf en Zijn discipelen aan Israël gebracht.

De redding vindt plaats door het bad van de Wedergeboorte, (van boven af verwekt zijn/worden), de Vernieuwing door de Heilige Geest en de Rechtvaardigmaking uit Genade. Deze Wedergeborenen zullen erfgenamen van God worden volgens de Hoop van het Eeuwige Leven.

(Romeinen 8:17, Titus 3:5-7).

De Heilige Geest getuigt samen met de geredde Israëlieten, dat zij Kinderen van God zijn. Alle men­sen zullen dat aan hen kunnen zien in een leven van gerechtigheid en ware heiligheid.

(Hosea 1:10-12, 1 Korintiërs 12:13).

De doop

De doop zal door onderdompeling in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (en in de Naam van Jezus), bediend worden als teken van het samen met Christus begraven worden en met Hem opstaan uit het Watergraf tot een nieuw leven.

Deze doop moet als opdracht van de Schriften bediend worden aan hen, die zich waarlijk tot de God van Israël bekeerd hebben, geloven in de Here Jezus Christus als hun Zaligmaker en Middelaar.

Door dit uiterlijke symbool van afwassing in het water wordt beleden, dat het hart reeds is gereinigd door het Bloed van Jezus Christus. Deze Doop is dus geen aflegging van lichamelijke vuiligheid, maar veelmeer een bewijs van een goed geweten tegenover God. De Doop wordt uitsluitend bediend na een persoonlijke aanvraag daartoe.

(Matteüs 28:19, Handelingen 10:47, Romeinen 6:4, Kolossenzen 2:12, Hebreeën 10:22,  1 Petrus 3:21).

Het Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal, waarbij ongezuurd brood en druivensap gebruikt wordt, moet bediend worden volgens het bevel van Onze Here Jezus. Dit sa­menkomen aan de “Tafel van de Heer” is niet alleen een verkondiging van Zijn kruis-dood, maar bovenal van Zijn Wederkomst om Zijn Koninkrijk op aarde te vestigen. Overeenkomstig geschreven in 1 Korintiërs 11:17-34, dient een ieder, die aan de “Tafel des Heren” wil deelnemen, zichzelf te toetsten aan dit Schriftgedeelte. Alvorens tot de bediening wordt overgegaan, dient men daar­om een moment van stilte en bezinning in acht te nemen.

De Heilige Geest

Reeds Johannes de Doper wees erop, dat de Christus, die na hem zou komen, de gelovigen met Geest en Vuur zou dopen. Christus Zelf zegt hierover, dat de Vader de Heilige Geest geven zal, aan allen die hem daarom zullen bidden.

(Lucas 11:3).

De Heilige Geest, de Trooster, wordt ons bovendien nog eens door Christus voorgesteld als onze Leermeester.

(Johannes 14:26).

Daarom zal het voor alle gelovigen noodzakelijk zijn om ernstig te zoeken naar die Geest en een vurig begeren daarnaar te tonen.

(Matteüs 3:11-12, Handelingen 2:38).

De Gave van de Heilige Geest

Er is echter een grote verscheidenheid aan Gaven van de Heilige Geest, die aan mensen wordt gegeven, gelijk de Vader het wil. Die verdeling van Geestes-Gaven brengt dus ook een verscheidenheid aan vruchten van de Heilige Geest met zich mee. De Gave der Profetie, Gezondmaking, Onderscheiding der geesten, Van vreemde talen, Uitlegging van vreemde talen, Onderwijzing, Prediking en Evangelisatie

De Schrift leert ons, dat het noodzakelijk is om te bidden om deze Gaven en te ijveren (naarstig te zoeken), naar deze Gaven, Het belangrijkste is echter om te streven naar de Gave der Profetie!

(Handelingen 1:1-4;  8:12-19; 10:43-48, 1 Korintiërs 12  en 14).

De Heiligmaking

De Schrift leert ons een leven van heiligmaking. Alle Heiligmaking komt voort uit Christus, die in onze harten wil wonen. (1 Korintiërs 1:30).

Om deze Heiligmaking te ervaren, moeten wij steeds weer onze zonden belijden (en laten staan).

(Spreuken 28:13, Jesaja 55:7, Kolossenzen 3:1-17, Jakobus 5:16).

Christus is de hoop van onze heerlijkheid. De Heiligmaking van alle gelovigen, is de wil van God en wij moeten nauwgezet begeren en najagen in gehoorzaamheid aan Gods Woord en Wet.

(1 Thessalonicenzen 5:23, Hebreeën 12:14, 1 Petrus 1:15-16, 1 Johannes 2:6).

De gemeente “Ekklesia”

De gemeente als Lichaam van Christus, waarvan Hij zelf het Hoofd is (Efeze 5:23), bestaat uit alle waarachtige bekeerde en wedergeboren (van Boven verwekte), personen van het ware Israël (Romeinen 9:3-5). Met hun kinderen, zolang deze zelf nog niet tot de jaren des onderscheids zijn gekomen.

(Johannes 1:11-13; 3:3-7, 1 Korintiërs 12:12-13, Galaten 3:28).

De Goddelijke Genezing

Verlossing van ziekte maakt net zoveel deel uit van de Verzoening, als de Verlossing van  zonden door Jezus Christus en is als zodanigBrood voor de kinderen van het Koninkrijk”.

(Jesaja 53:4, Matteüs 8:16-17,  Matteüs 15:26, Jakobus 5:14).

De eerste opstanding

De opstanding tot het Eeuwige Leven van allen, die in Christus ontslapen zijn,  is de Zalige Hoop van de Gemeente. Diegene, die gered zijn en in leven blijven tot aan de eerste opstanding, zullen samen met diegenen, die deel hebben aan die eerste opstanding, in de wolken weggevoerd worden, de Heer tegemoet in de lucht, om dan samen met Hem terug te keren naar de aarde, om met Hem duizend jaar lang te regeren en om nooit meer van Hem gescheiden te worden!

(Thessalonicenzen 4:16-17, Openbaring 20:4-6, Romeinen 8:23 e.v.a).

De duizendjarige regering van Jezus

De openbaring van de Here Jezus Christus uit de hemel, de verzameling en het herstel (en behoudenis) van Israël als natie en de duizendjarige regering van Christus op de nieuwe aarde, is een belofte van Gods Woord en de enigste hoop voor de wereld. (2 Thessalonicenzen 1:17, Openbaring 19:11-14, Romeinen 11:25-29,  Lucas 1:31-33).

De poel van vuur en zwavel  (De hel)

De duivel en zijn engelen, het beest en de valse profeet en een ieder, wiens naam niet in het Boek des Levens staat opgeschreven, zal in die poel van vuur (de hel) geworpen worden. Dat is de tweede dood.

(Openbaring 19:20; 20:10-15).

De Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde

Wij verwachten, volgens de belofte des Vaders, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid zal wonen en de dood geen plaats meer heeft.

(2 Petrus 3:13, Openbaring 21:1, 4).

Lofprijzing

Lofprijzing was door de eeuwen heen een integraal deel van Israëls aanbidding van de God van Abraham, Isaäk en Jakob.

Slotbepaling

Waar geen enkele leerstelling ooit volledig kan zijn, leeft ook binnen ons studiegroep een sterk bewust zijn van onze tekortkomingen. Tot slot zij dan ook vermeld, dat in iedere situatie waarin wij kunnen komen te verkeren en bij elke vraag die ons gesteld kan worden, zal uitsluitend de Heilige Schrift als  het laatste en gezaghebbende Woord beschouwd worden.

Het theam Noordoost Frieslan.

2 reacties op Doel stelling

 1. Vrijwillige Sabbatsvierder schreef:

  `Uw woord is de Waarheid.` Johannes 17:17

  Wat ik mis in uw doelstelling is het WARE Woord van Jezus.
  Gods Tien Geboden mis ik.
  Het evangelie in het allerkleinst is.
  Jezus geloven, en wie Jezus gelooft en Gods Geboden doet, die is behouden.
  In Daniël 7:25 wordt al aangekondigd dat er tijden en wetten van God veranderd zullen worden.
  En zie het is geschied, Door de Roomse leer, en heel de wereld loopt er in verwondering achterheen.
  En het was avond geweest en het was morgen geweest de zoveelste dag.
  Dat heeft een drastische verandering ondergaan.
  Maar ook Gods Wet is danig veranderd.
  Ook alweer door de Roomse leer en heel de wereld loopt ook daar in verwondering achterheen.
  De zondag wordt wereldwijd gezien als een Sabbat, en of als de wekelijkse opstanding, te moeten vieren.

  Is dat de Wil van God?

  Van Gods Wet zegt Jezus dat er geen jota aan veranderd zal worden.
  God schreef ze tweemaal op steen, en nu in ons hart.
  Is dat zo?
  Jezus zegt ook dat de Sabbat om de mens is gemaakt.
  Dat Jezus Heer van de Sabbat is.
  De Sabbat die bij de Schepping geheilgd is geworden.

  Dan zegt Jezus, wie mij geloofd en Gods Geboden doet, is behouden.
  En er staat dat die zegt, Jezus te geloven, en Gods Geboden niet doen, die is een leugenaar.

  Mijn mening is dat alle zondagsvierders, al dan niet gewild, dus leugenaars zijn.
  Wat vind u van deze beschuldiging, uit liefde aan u geschreven, omdat, dat een opdracht van God is, aan mij is gegeven.

  Daar zou ik graag een reactie op willen hebben.
  Bij voorbaat mijn vr. dank.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

 2. André Duijzer schreef:

  Shalom,

  Van uw stellingen betreffende raszuiverheid en bloedzuiverheid wordt ik behoorlijk misselijk, het lijkt overgenomen te zijn uit de rassensegregatie van de nazi’s. Het heeft niets van doen met de Bijbel en de Bijbelse normen en waarden!
  Yeshua zegt in Mattheüs 12: 46-50 “En terwijl Hij nog tot de menigte sprak, zie, Zijn moeder en broers stonden buiten en zochten Hem om met Hem te spreken.
  Iemand zei tegen Hem: Zie, Uw moeder en Uw broers staan buiten en zoeken U om met U te spreken. Maar Hij antwoordde en zei tegen hem die dat tegen Hem zei: Wie is Mijn moeder en wie zijn Mijn broers? En Hij strekte Zijn hand uit over Zijn discipelen en zei: Zie, Mijn moeder en Mijn broeders. Want wie de wil van Mijn Vader doet, Die in de hemelen is, die is Mijn broeder en zuster en moeder.
  Als jullie zeggen volgelingen te zijn van Yeshua dan raad ik jullie aan om Zijn woorden te raadplegen en ter harte te nemen.
  Het woord H8549 – tamiym welke jullie gebruiken om een raszuiverheid aan te bevelen heeft een totaal andere betekenis namelijk geheel en zuiver. En het heeft betrekking op de gesteldheid van het offerdier maar ook van ons hart. Het heeft niets van doen met huidskleur of ras!
  Verder sluit ik mij aan bij Marten Dek wat betreft de geboden, het vierde gebod is nog steeds van kracht, gedenk de sabbat. En wat betreft het dopen staat er duidelijk dat je moet dopen in de Naam van Yeshua en niet van een drie-eenheid!
  De enige keer dat deze “drie-eenheidsvermelding” er in staat is duidelijk een toevoeging geweest.

  Ik hoop dat u de verwijzingen betreffende raszuiverheid en dergelijke van uw website verwijderd en wens u Gods zegen toe.

  André Duijzer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *