DE ONVRUCHTBARE VROUW VAN GOD

DE ONVRUCHTBARE VROUW VAN GOD

Door kolonel G.J.van Loon 

We leven in een belangrijk tijd, waarvan Jesaja zegt:

Jesaja 54:1-24“Jubel, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt; breek uit in gejubel en juich, gij die geen weeën gekend hebt, want de kinderen der eenzamen zijn talrijker dan de kinderen der gehuwde, zegt de Here. Maak de plaats voor uw tent wijd, en spanne de klederen uwer woning uit, wees er niet karig mee, maak uw touwen lang en sla uw pinnen vast. Want naar rechts en links zult gij uitbreiden en uw nageslacht zal de volken in bezit nemen en de verwoeste steden bevolken. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd staan: wordt niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden; ja gij zult de schande van uw jeugd vergeten en aan de smaad van uw weduwschap niet meer denken. Want uw man is uw maker, Here der heerscharen is zijn naam; en uw losser is de Heilige Israëls, God der ganse aarde zal Hij genoemd worden. Want als een verlaten en diep bedroefde vrouw heeft u de Here geroepen, als een vrouw uit de jeugdtijd, nadat zij versmaad werd – zegt uw God. Een kort ogenblik heb Ik u verlaten, maar met groot erbarmen zal Ik u tot Mij nemen; in een uitstorting van toorn heb ik mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid ontferm Ik Mij over u, zegt uw Losser, de Here. Dit is Mij als in de dagen van Noach; zoals Ik gezworen heb, dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen, zo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer toornig op u zal zijn noch u zal dreigen. Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar mij goedertierenheid zal van u niet wijken en mijn vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw Ontfermer, de Here. Gij, ellendige, door storm voortgedrevene, ongetrooste, zie Ik leg uw stenen in blinkend erst, Ik grondvest u op lazuurstenen, Ik maak uw tinnen van robijnen, uw poorten van karbonkelstenen en uw gehele omwalling van edersteen. Al uw zonen zullen leerlingen des Heren zijn, en het heil uwer zonen zal groot zijn; door gerechtigheid zult gij bevestigd worden. Weet u verre van onderdrukking, want gij hebt niet te vrezen, en van verschrikking, want zij zal tot u niet naderen. Valt men heftig aan, dan gaat dat van Mij niet uit; wie u aanvalt, zal over u vallen. Zie, Ik ben het, die de smid geschapen heb, welke het kolenvuur aanblaast en naar zijn kunst het wapen vervaardigt, maar Ik ben het ook, die de verderver geschapen heb om te vernielen. Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knecht des Heren en hun recht van Mijentwegen, luidt het woord des Heren“.

Zoekt eerst het koninkrijk van God…….

Inleiding

Jesaja 54:1-24 is een machtig hoofdstuk. Ik ben er diep overtuigd dat deze beloften die God aan Israël gegeven heeft zich uitstrekken over al de eeuwen heen. Maar in onze generatie is de tijd van vervulling gekomen. Mag de Here ons het inzicht en wijsheid geven om de breedte en diepte van deze beloften kunnen verstaan zodat wij als de tijd moeilijk wordt niet ongelovig zullen worden.

Het is een zeer kostbaar hoofdstuk, ja een juweel. Want we hebben in het elfde vers gelezen: “Gij, ellendige, door de storm voort gedreven, ongetrooste, zie, Ik leg uw stenen in blinkend erst, ik grondvest u op lazuurstenen, Ik maak uw tinnen van robijnen, uw poorten van karbonkelstenen en uw omwalling van edelstenen”. Dit is dezelfde beschrijving van Openbaring 21 van het Nieuwe Jeruzalem met de namen van de twaalf stammen van Israël.

Deze boodschap gaat over de “onvruchtbare”. Laten wij vers 1 van ons gelezengedeelte nog eens lezen: “Jubel, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt; Breek uit in gejubel, gij die geen weeën gekend hebt, want de kinderen der eenzame zij talrijker dan de kinderen der gehuwde. Zegt de Here”

Wij weten dat de Here een verbond gesloten heeft met Abraham Isaäk en Jakob. Uit deze aartsvaders zijn de twaalf stammen ontstaan. Door de Here gevormd tot Zijn Koninkrijk. Waarvan Saul de eerste koning werd. Na hem David, na David werd Salomo koning. Na de dood van koning Salomo werd Israël het Koninkrijk van God in twee delen opgesplitst als gevolg van de zonde van Salomo. Er ontstonden nu twee koninkrijken, Israël met 10 stammen en Juda twee stammen. En deze tien stammen zijn door God zijn weggezonden met een scheidbrief.

Maar omdat God een eeuwige en onveranderd Verbond heeft gesloten zal Hij Israël weer terug brengen. Maar in die afgescheiden periode was het huis van Israël de eenzame, ongehuwd, de kinderloze Lo-Ruchama of Lo-Ammi. Zoals zij door de profeet Hosea in opdracht van God genoemd wordt.

Maar zoals wij in Gods Woord kunnen lezen hoe de Here Jezus voor dit volk naar de aarde is gekomen en gestorven met als enige doel om Israël vrij te kopen van de scheidbrief. In dit licht moeten wij het vorige hoofdstuk Jesaja 53 eens doorlezen, dan begrijpen wij pas hoe de Verlosser van Israël aan het kruis is geslagen en ernstig geleden heeft om Israëls scheidbrief te vernietigen met als enige doel om straks opnieuw met haar te huwen. Dit huwelijk zal plaats vinden Openbaring 21:9-14 bericht het ons. Dit alles kon alleen maar geschiede door wat er in Jesaja 53:8 geschreven staat:“Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest”.

Hij is voor het volk Israël aan het kruis gestorven, waarvoor? Zodat die onvruchtbare, ongetrooste uit Jesaja 54:8 “In een uitstorting van toorn heb Ik mij aangezicht een ogenblik voor u verborgen, maar (na Jesaja 53:8) maar met eeuwige goedertierenheid ontferm Ik Mij over u, zegt uw Losser, de Here”.

De Here Jezus is haar Verlosser geworden door zijn kruisdood. Daarom kan hij alleen zeggen wat staat in vers 5 “Want uw man is uw maker; Here der heerscharen is zijn naam; en uw losser is de Heilige Israëls, God der ganse aarde zal hij genoemd worden”. Dit is ook de basis waar God de God der ganse aarde wordt genoemd als Hij opnieuw in het huwelijk is getreden met Israël om Zijn Troon op aarde te vestigen. Die tijd staat voor de deur. Laten wij waakzaam zijn!

Laten wij Gods grote plan recht verstaan want wat zeggen de profeten God zal die gescheiden vrouw weer opnieuw als de zijnen aannemen, waarom? Omdat zij kinderen zal gaan baren, Zijn kinderen, kinderen van zijn Koninkrijk. Een geslacht die over deze aarde zal regeren samen met hun Man en Koning de Gezalfde Messias Jezus. God wil weer onder zijn volk wonen. Dat is zijn plan en wil.

Hosea 1:10:“Eens echter zullen de kinderen Israëls talrijk wezen als het zand der zee, dat niet te meten of te tellen is. En ter plaatse waar tot hen gezegd wordt: Gij zijt mijn volk niet, zullen zij genoemd worden kinderen van de levende God“.

Jesaja roept het uit naar ons Nederlanders! Jesaja 49:1,14-50.

“Hoort naar Mij, gij kustlanden, en luistert, gij natiën in de verte (de ander Israël landen)

“Maar Sion (Israël) zegt: De Here heeft mij verlaten en de Here heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet. Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift, uw muren zijn bestendig vóór Mij. Uw zonen snellen toe, uw vernielers en uw verwoesters trekken van u weg. Hef uw ogen op naar rondom en zie hen allen; zij vergaderen, zij komen tot u. Zo waar Ik leef, leidt het woord des Heren, gij zult hen allen aandoen als een sieraad, en hen ombinden, zoals een bruid. (Dat wil zeggen dat zij geen rover bedrieger en dronkelappen wezen, maar een sieraad zijn voor hun volksgenoten een lust om mee om te gaan). Want uw puinhopen en uw verwoeste plaatsen en uw vernieldland-voorwaar, nu zult gij te eng zijn voor de bewoners, en uw verdervers zullen verre zijn. Ook zullen de kinderen, van welke gij beroofd waart (abortus) te uwer aanhoren zeggen: De plaats is mij te eng, maak ruimte, dat ik wonen kan (zij zullen opnieuw kinderen krijgen). En gij zult bij uzelf zeggen: Wie heeft dezen gebaard, (de titel van deze boodschap de onvruchtbare) daar ik toch van kinderen beroofd en onvruchtbaar was, verbannen en verdreven; wie brachten dezen dan groot? Zie, ik was alleen overgebleven, waar waren dan dezen? Zo zegt de Here Here: Zie, Ik zal mijn hand opheffen tot de volken en mijn banier omhoog heffen voor de natiën; in hun armen zullen zij uw zonen brengen, en uw dochters zullen op de schouders gedragen worden. En koningen zullen uw voedstervader zijn en hun vorstinnen uw zoogsters; met het aangezicht ter aarde zullen zij zich voor u neerbuigen, en het stof uwer voeten zullen zij lekken. Dan zult gij weten, dat Ik de Here ben, en dat zij die Mij verwachten, niet beschaamd worden. Kan aan een sterke de buit ontnomen worden, of zullen de gevangenen van hem die in zijn recht is, ontkomen? Maar zo zegt de Here: Toch worden de gevangenen aan een sterke ontnomen, en ontkomt de buit van een geweldige. Ik zelf zal strijden ten uw bestrijders en Ik zelf zal uw zonen redden. En Ik zal uw verdrukkers hun eigen vlees doen eten, en van hun eigen bloed zullen zij dronken worden als van jonge wijn; en al het levende zal weten, dat Ik de Here uw Redder ben, en uw Verlosser, de Machtige Jakobs”.

De Israël volken zijn nog verstrooid en leven in zonden, en in onkunde wat betreft hun afkomst, zij worden door hun herders misleid, maar daar komt verandering in zegt de Here. Hij zal hun redden herstellen en dopen met Zijn Geest. De wereld heeft nog nooit een Israël natie gezien vol van Gods Heilige Geest. Als dit zal gebeuren zal het een opschudden in de ganse wereld te weeg brengen

De Here heeft tot Israël gezegd dat er 5 van hen, honderd heidenen op de vlucht zal laten slaan. En honderd van zullen er tienduizend op de vlucht laten slaan. God vertelt geen ijdele verhaaltjes. Nee, Hij spreek de waarheid.

Maar het zal niet gemakkelijk zijn voor Israël, zij zal door een grote benauwend moeten gaan om gerechtigheid te leren. Nu is ze nog doof en blind, ongehoorzaam vol onrecht. Maar één troost is er. God spreekt via Jesaja tot zijn volk. Tot ons, beseft u dat wel?

Hoe zullen de volken het anders weten dat er een God is in Israël? Dat kan alleen door een opwekking van Israël. De Here zal Zichzelf in Israël moeten openbaren. Hij zal de heiden verslaan en verpletteren, dan zullen zij die overgebleven zijn weten, ja er is een God in de hemel. Als door lezen in Jesaja 50 vinden wij daar de triomf van de Here de Heerscharen lees mee:

“Zo zegt de Here: Waar toch is de scheidbrief uwer moeder waarmede Ik haar verstoten heb? Of wie van mijn schuldeisers is het, aan wie Ik u verkocht heb? Zie, om uw ongerechtigheid zijt gij verkocht en om uw overtredingen is uw moeder verstoten. Waarom was er niemand toen Ik kwam, en antwoordde niemand, toen Ik riep? Is mijn hand dan werkelijk te kort om te verlossen, of is er in Mij geen kracht om te redden? Zie, door mijn dreigen leg Ik de zee droog en maak Ik rivieren tot een woestijn; hun vis wordt stinkend, omdat er geen water is, en sterft van dorst. Ik kleed de hemelen in het zwart en geef hun een rouwgewaad tot bedekking”.

Dit is Gods getuigenis: Hij heeft dit reeds gedaan, Israël door de zee en over rivieren gebracht Deze woorden moeten in ons hart tot leven komen, we moeten niet te haastig zijn, het moet net als met voeding na het eten verteerd worden en in ons lichaam worden opgenomen. Zo moeten al deze beloften een zekerheid worden in ons leven, dan pas zullen de grootste crisis kunnen doorstaan. Want God heeft het beloofd en is getrouw. Als wij dat niet doen, zullen wij omkomen van geestelijke honger en sterven van ongeloof. Neem acht op Gods beloften. Het gaat om geheel zijn volk niet om een enkele persoon.

We zullen nu eens gaan kijken naar 4 vrouwen in de Bijbel die ook onvruchtbaar waren. Zij dienen als type voor Israël en we zullen zien hoe zij vruchtbaar geworden zijn en hun kinderen als een sieraad hebben gedragen, ja, dat zij zelf koning hun hebben voortgebracht. Zo’n edel konings volk waren zij.

1. Sara de moeder van Isaäk

2. Manoach de moeder van Simson

3. Hanna de moeder van Samuël

4. Elisabeth de moeder van Johannes de doper.

De Here zegt in zijn woord dat al wat geschreven staat, is geschreven tot onze lering zodat wij door geduld en bemoediging van de Schriften hoop kunnen hebben.

Romeinen 15:4

“Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van vertroosting der Schriften de hoop zouden vasthouden”.

1 Korintiërs 10:11“Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is”.

De schepping wacht met verlangen op het openbaar worden van de zonen Gods. Deze zonen zijn niemand anders dan het verheerlijkte Israël. Zoals de profeten hebben voorzegt en de Here Jezus ons dit heeft geleerd. Hij waarschuwt tegen ander leringen.

Mattheüs 22:29:“Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gij dwaalt, want gij kent de Schriften niet noch de kracht Gods”.

Dat komt omdat mensen het niet door hebben dat de Bijbel één boek is van Genesis tot Openbaring. Het bevat één boodschap en predikers mogen niet Gods Woord niet in stukje op verdelen. Ik weet wel dat je niet elke keer de gehele Bijbel in een preek kan behandelen, maar wel in zijn verband aantonen, Romeinen 8:18-19 moet je lezen in verband met Jesaja 54 en 49 en 50.

Romeinen 8:18-19:“Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods“.

Hier gaat het om de openbaar wording van de zonen van Israël. Dit hebben de profeten beloofd. We zullen nog twee schriftgedeelte lezen:

Jesaja 43: 20-21:“Het gedierte des velds zal Mij eren, jakhalzen en struisen, want Ik geef water in de woestijn, rivieren in de wildernis om mijn uitverkoren volk te drenken. Het volk dat Ik Mij geformeerd heb, zal mijn lof verkondigen”.

We hebben gelezen dat de schepping uitziet met reikhalzend verlangen, daar wacht ons volk op verlost te worden uit de drek van het wereldstelsel, maar zij weten dit nog niet, het wordt hun niet verteld.

Jesaja 44:21-23:“Denk hieraan, Jakob; Israël, want gij zijt mijn knecht; Ik heb u geformeerd, gij zijt mijn knecht, Israël; gij wordt niet vergeten. Ik vaag uw overtredingen weg als een nevel en uw zonden als een wolk; keer weder tot Mij, want Ik heb u verlost“.

Waar heeft Hij Israël verlost? Leest Jesaja 53. Toen heeft hij Israël in zijn handpalmen gegraveerd we lezen verder:“Jubel, gij hemelen, want de Here heeft het gedaan; juicht, gij diepten der aarde, breek uit in gejubel, gij bergen, gij woud met alle geboomte daarin, want de Here heeft Jakob verlost en Hij verheerlijkt Zichzelf in Israël”.

De ganse natuur wordt geroepen om te jubelen en te juichen over de verlossing van Israël

Romeinen 4:13.

“Want niet door de wet had Abraham of zijn nageslacht de belofte, dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door gerechtigheid des geloofs”.

Abrahams sperma/nageslacht krijgen het beheer over ganse wereld. Hier spreekt Jesaja 54 over. Hier spreekt de ganse Schrift over. Dit staat op het punt om in vervulling te gaan, daarom dat de duivel alles in het werk zal stellen om Israël uit wissen. Dat doet hij door geweld en door vermenging. Abraham nageslacht (wat uiteindelijk Gods nageslacht is moet worden uitgeroeid).

Sara: De koningin.

Genesis 17:15-19:”Nog zeide God tot Abraham: Gij zult den naam van uw huisvrouw Sarai, niet Sarai noemen; maar haar naam zal zijn Sara. Want Ik zal haar zegenen, en u ook uit haar een zoon geven; ja, Ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal: koningen der volken zullen uit haar worden! Toen viel Abraham op zijn aangezicht, en hij lachte; en hij zeide in zijn hart: Zal een, die honderd jaren oud is, een kind geboren worden; en zal Sara, die negentig jaren oud is, baren? En Abraham zeide tot God: Och, mocht Ismaël voor uw aangezicht leven! Maar God zeide: Neen, maar uw vrouw Sara zal u een zoon baren, en gij zult hem Izaäk noemen, en Ik zal mijn verbond met hem oprichten tot een eeuwig verbond, voor zijn nageslacht. En wat Ismaël betreft, Ik heb u verhoord; zie, Ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar doen zijn en uitermate talrijk maken; twaalf vorsten zal hij verwekken, en Ik zal hem tot een groot volk stellen. Maar mijn verbond zal Ik oprichten met Izaäk, die Sara u op deze zelfde tijd in het volgend jaar baren zal”.

Het gaat om het nageslacht van Abraham en Sara, dit is zeer belangrijk. Abraham heeft gelachen er wordt veel gesproken over het geloof van Abraham. Het is waar God heeft hem dikwijls daar in gesterkt, maar hij was net zo’n mens als u als wij. Hij heeft ook zijn ogenblikken van ongeloof gehad. Het boven aangehaalde is daar een voorbeeld van.

Maar dit was ook een kritieke situatie, want hier heeft Gods beloften Zijn Verbond aan een zijde draadje gehangen. Als Sara bij Abraham geen kind gekregen had was Gods belofte tot niets teruggebracht. Er was een geweldige strijd aan de gang in de ingewanden van Sara. God moest een wonderwerk verrichten want Zijn Verbonds Volk stond op het punt van uitsterven. Er was geen hoop tenzij Gods Sara op haar 90ste jaar vruchtbaar maakte en Abraham (100 jaar) verjongde om zij zaad dat te laten verichten wat God beloofd had. God moest ingrijpen.

Wat is heeft dit in onze dagen te zeggen? Ook wij zijn ongelovig, maar prijs God. Hij zal ons HET geloof geven. Wat wij niet door hebben is dat wij als blanken ook aan het uitsterven zijn, onze aanwas heeft een negatieve tendens. Denk aan de voorbehoeds middelen zoals de pil enz, daarbij de abortus. Daartegen de aanwas van de andere niet blanke volken is schrikbarend. In ons eigen land leven meer als 160 verschillende nationaliteiten. De Bijbel noemt hen sprinkhanen en kaalvreters. Door gemengde huwelijken worden en de daaruit geboren kinderen worden wij blanken uitgewist. Dit is een feit. Integratie is het machtswoord van onze regering. De echte blanke Nederlands moet worden uitgewist. Zie het stukje van minister Ritzen uit Algemeen dan 11 december 1989.

Verloedering:

Minister Ritzen verwacht dat op den duur het blanke ras zal uitsterven. Ook is hij pessimistisch over het voortbestaan van de Nederlands cultuur en de Nederlanders. Hij rekent er op dat door de snelle groei van het aantal buitenlanders “de” Nederlander zal verdwijnen.

“De bevolkingsaanwas in de etnische groepen gaat beduidend sneller dan bij de Nederlanders. Het ligt voor de hand dat dit proces zich zal voortzetten, ook na het jaar 2000. Het is mondiaal. Het blanke ras zal op lange termijn uitsterven. Ik vind dat niet positief of negatief. Blijbaar vinden we ons bij deze ontwikkeling prettig!”

De mensen, die de Nederlandse cultuur koste wat koste willen bewaren, vechten volgens de voormalige hoogleraar economie, tegen de bierkaai. Een echte Nederlandse cultuur bestaat niet, meent de minister. ( Aldus een leerling van Bileam.)

Onze situatie is hopeloos, precies zoals bij Abraham. Weet u waarom Abraham gelachen heeft?

Precies zoals minister Ritzen ongeloof. In de ban van de wereldbeheersers. Maar God is geen mens dat Hij liegen zal. Dit is onze redding

God heeft een verbond gesloten met Abraham Isaäk en Jakob, en daardoor heeft Hij ingegrepen en God zegt tegen Abraham niet Ismaël niet die valse zoon van jou en Sara, niet de zoon van ongeloof. En ook niet zijn knecht Damascener Eliëzer. Abraham had immers gezegd:“Zie, mij hebt Gij geen nakroost gegeven, en nu moet een onderhorige mijn erfgenaam zijn”.

God had bepaald dat het verbond zal overgaan op Abrahams eigen zoon die uit Gods wonder verwekt is, Isaäk. Israëlieten die dit horen of zullen lezen God heeft bepaald dat vreemdelingen niet jullie erfenis zullen erven of bezitten. Jullie eigen kinderen zullen het uit Gods hand ontvangen. De onvruchtbare heeft kinderen gebaard. Wat een groot wonder. Ook dit is in de wereld nog nooit vertoond. Daarom volksgenoten geef je hard aan God en ontvang je eeuwige zoonschap van God. Hij zal u dragen als een paarlen ketting om zijn hals een heerlijke sierraad. Wij moeten weer visie krijgen op de toekomst en ons niet laten ontmoedigen door alle omstandigheden die in de wereld en in het bijzonder in ons land gebeuren. We gaan door het strafgericht wegens onze zonden als volk, maar daaruit zullen wij verlost worden. Dat zeggen de profeten. Richt u daarop.

Abraham heeft gelachen uit ongeloof, maar God heeft gezegd: “Abraham ik heb een verbond met jou gemaakt”. En wij zijn uit zijn zaad dus verbondskinderen. Richt u zich op dat verbond.

Dat verbond is een feit. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Maar Gods Woord houdt stand-in eeuwigheid. Onze geest moet het vlees over winnen, door ingedachte dat eeuwige verbond dat Gods onze Vader sloot met onze vaderen Abraham, Isaäk en Jakob vast te houden. Abraham vlees werd steeds ouder en ouder daarom zegt Sara neem Hagar maar en verwekt bij haar een kind. Zo moet het bij ons niet zijn. Geen vreemdelingen zullen delen in Gods verbond met Abraham. Omdat wij onze eigen volksgenoten niet het ware evangelie brengen maar gaan tot de heidenen om van hen onechte kinderen van God te maken. De geschiedenis herhaalt zich. Daarom moeten wij ons bekeren en geen brood van de kinderen aan de honden geven zei de Here Jezus. Maar onze herders schijnen het beter te weten dan de Heiland zelf. Onze zendelingen stropen door onze kerken aangemoedigd de wereld af om dat te doen wat de Here niet heeft opgedragen.

Mattheüs 10:5-8:”Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden en Hij gebood hun, zeggende: Wijkt niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen; begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls. Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet”.

Daarom is het van het grootste belang dat Gods Geest in ons zal overwinnen, om zijn Woord uit te dragen aan onze volksgenoten. Gods Geest over ons vlees. Gods Woord moet weer heersen over de omstandigheden, van ons leven en die van ons volk. Wij moeten ophouden om kinderen van de omstandigheden te zijn maar opnieuw kinderen van het Woord. Wat zegt Gods Woord? Moet onze moto zijn. Al lijkt het onmogelijk, maar God heeft gezegd is ons antwoord. Ons land wordt overspoeld door allerlei heiden-volken, die hier hun afgoden tempels mogen bouwen, maar weet, op een dag zullen zij verdwijnen, dat heeft Gods Woord ons gezegd. Israël zal weer Gods sierraad worden. Een bijzondere schat. Abraham heeft gelachen om Gods belofte maar Isaäk is geboren een wonder kind. Een oude vrouw van 90 jaar baart een kind. De basis van een belofte volk. Gods beloften houden stand.

Leest Jesaja 51:1-3.:”Hoort naar Mij, gij die de gerechtigheid najaagt, gij die de Here zoekt. Aanschouwt de rots waaruit gij gehouwen zijt, en de holte van de put waaruit gij gegraven zijt; Aanschouwt Abraham, uw vader, en Sara, die u baarde; want Ik riep hem als eenling en Ik zegende hem en vermenigvuldigde hem. Want de Here troost Sion, Hij troost al haar puinhopen; Hij maakt haar woestijn als Eden en haar wildernis als de hof des Heren; blijdschap en vreugde zullen er gevonden worden, loflied en geklank van gezang“.

Deze tekst moet ons doen opspringen van blijdschap. Dit is niet een kwestie zoals andere kerken leren dat je door geloof een kind van Abraham kan worden. Nee, want Sara heeft ons gebaard. Sara heeft nog nooit geloofskinderen gebaard. In de tekst gaat om de letterlijke kinderen van Abraham en Sara. Dit moeten wij nooit vergeten. Als wij getrouw blijven aan Gods beloften zal Hij ons daar geloof voor schenken. Laten wij niet mismoedig worden zoals Abraham en Sara. God greep in, dat doet hij bij ons ook.

Israël is opnieuw geboren (Johannes 3:3), laten wij ophouden onvruchtbaar te zijn, wij zijn geestelijk bankroet, politiek bankroet we hebben geen leider in de kerken geen herders. Volgens Ezechiël 37 zullen wij nog zeggen:”Voorts zeide Hij tot mij: Mensenkind, deze beenderen zijn het gehele huis Israëls. Zie, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlogen; het is met ons gedaan”.

Maar daarna komt Gods Geest in Israël. Laten wij niet achter Ismaël aanlopen een namaaksel. We hebben vandaag veel valse predikkers, veel valse politici een vals economie die ons laat denken het gaat ons goed, maar die economie is gebaseerd op Babel en zal eenmaal in elkaar storten, dat zegt Gods Woord ons.

Zo is er ook een namaak evangelie in plaats van het evangelie van het Koninkrijk. Het valse evangelie verteld dat alles net gaat om de vrede over naaste liefde, wij moeten met iedereen samenwerken, samen op weg kerken. Zoals minister Ritzen het omschrijft. Je eigen identiteit en van je nageslacht verliezen. Daarom is het hun evangelie vals. Het ware vertelt ons van Gods Verbond met Abraham Isaäk en Jakob. Hoe hun verloren gegane verhouding met hun Scheper weer hersteld is in de Messias Jezus. Hij geeft ons de opdracht: Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden”. (Mattheüs 6:33).

Maar het ware evangelie wordt verkondigd door de engel die bij Maria komt met de mededeling:

“In de zesde maand nu werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, genaamd Jozef, uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria. En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij: Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u. Zij ontroerde bij dat woord en overlegde, welke de betekenis van die groet mocht zijn. En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen. (Lucas 1:26-33).

Hier wordt gesproken over een letterlijk volk, voort gekomen uit de lendenen van Abraham en Sara een volk met een letterlijke troon. Dit alles staat op het punt om in vervulling te gaan. Als we de Schrift in zijn verband lezen en leren zal alles wat geschreven staat ons tot grote verwondering en blijdschap brengen en tot de ontdekking komen hoe alles precies in elkaar past. We lezen Psalm 126:1-3.

Een bedevaartslied. Toen de Here de gevangenen van Sion deed wederkeren, waren wij als degenen die dromen. Toen werd onze mond vervuld met lachen, onze tong met gejuich. Toen zeide men onder de heidenen: De Here heeft grote dingen bij hen gedaan! De Here heeft grote dingen bij ons gedaan, wij waren verheugd”.

Deze heerlijk woorden klinken na de puinhopen van Ezechiël. Een groot volk wordt Israël de heidenen zullen vernietigd worden. Daarom mogen zijn niet beevangeliseerd worden, zij mogen het evangelie alleen als een getuigenis horen. Zij moeten weten dat Israël een God heeft. De heidenen zullen zeggen: Toen zeide men onder de heidenen: De Here heeft grote dingen bij hen gedaan!” Wordt dit gepredikt in onze kerken, Nee! Wij leven in die tijd. God heeft grote dingen aan ons volk gedaan.

Simson

Richters 13:1-5:“De Israelieten deden opnieuw wat kwaad is in de ogen des Heren; toen gaf de Here hen over in de macht der Filistijnen, veertig jaar. Nu was er een man uit Sora, uit het geslacht der Danieten, Manoach genaamd, wiens vrouw onvruchtbaar was en niet baarde. En de Engel des Heren verscheen aan de vrouw en zeide tot haar: Zie, gij zijt onvruchtbaar en baart niet, maar gij zult zwanger worden en een zoon baren. Dus neem u in acht en drink geen wijn of bedwelmende drank en eet niets onreins. Want zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren; geen scheermes zal ooit op zijn hoofd komen, want van de moederschoot af zal de jon-gen een nazireeer Gods zijn; hij zal een begin maken met de verlossing van Israël uit de macht der Filistijnen”.

Israël had gezondigd en was in een verschrikkelijke toestand.

Richteren 17:”:”In die dagen was er geen koning in Israël; ieder deed wat goed was in zijn ogen”.

Zo is het ook in onze dagen. Niemand zegt tegen ons wat verkeerd is een ieder doet wat recht is in zijn ogen. Onze paarse regering loopt voorop. Niemand in ons land (op een paar uitzonderingen na) weet welke koers zij moeten gaan. Terwijl Simson betekend Sterkte of kracht, hij is ook uit een onvruchtbare vrouw geboren. We kennen zijn leven verhaal die tot de verbeelding van ieder mens spreekt, zijn kracht is in de gehele wereld bekend.

Maar hij kon dit doen door Gods Geest, maar toen hij God verliet en zich liet verlijden door een hoer verloor hij zijn kracht. Zo gaat het ook met ons, als wij buiten de God van Israël gaan staan en onze eigen wetten maken overkomt ons hetzelfde als Simson. Israël heeft in haar gehele bestaans geschiedenis gehoereerd. Openbaring 17 wordt gesproken van die hoer op vele wateren. Dit is de roomse kerk. Die paus werd in ons land ontvangen met alle pracht en praal het systeem die 50 miljoen mensen heeft vermoord. Die wordt in ons land geëerd. Maar vergeet haar dochters niet. Wie zijn die? Dat zijn die kerken die uit haar zijn voort gekomen. Dat zijn niet alleen de Gereformeerde en Hervormde en noem die anderen maar op, maar ook de pinksterbeweging en zij die zich daar aan spiegelen. Zij verkondigen niet het Evangelie van het Koninkrijk.

Waar heeft de eerste Gemeente na Pinksteren haar kracht verloren? Toen zij begon te hoereren met valse leringen met valse preken. Waarom zijn wij zo krachteloos? Wij hoereren met de dochters van die hoer van Openbaring 17. Ons volk zit onder hoeren prediking, ik weet dit zijn krasse woorden maar het is waar.

Er moet gepredikt worden dat de Koning van Israël op het punt staat om te komen om het Nieuwe Verbond te laten ingaan in haar volle glorie. Maar wij staan nog stil bij een vals kruis. Ons wordt verteld hoe wij andere volken slecht hebben behandeld, wij blanke zijn wel het slechtste soort volk wat op de aarde rond loopt. Dit hebben menigmaal gehoord als het om Zuid-Afrika ging. Dit is een hoeren prediking

Daarom hebben wij onze kracht verloren net als Simson. Wat was het gevolg. Hij verloor al zijn kracht en werd bespot door de heidenen. Hij was een Nazarener weet u nog wel. Ween wij nog wel at wij een geheiligd volk zijn eigendom van de Heer der heerscharen?

Simson werd als gevangenen zich weer bewust van zijn taak. Bekeerd zich en in zijn dood stereven er met hem meer dan in zijn gehele leven. Over was het gespot van de heidenen. Wordt het geen tijd dat wij ons in onze benauwdheid ons wenden tot de levende God? Onze haren moeten weer gaan groeien

Hanna de moeder van Samuel.

Ook Hanna was onvruchtbaar em werd bespot door Peninna.

“Er was een zeker man uit Rama taïm-Sofim, uit het gebergte van Efraïm. Deze had twee vrouwen: de ene heette Hanna en de andere Peninna; Peninna had kinderen, maar Hanna had geen kinderen……Haar mededingster echter tergde haar voortdurend om haar tot drift te prikkelen, omdat de Here haar moederschoot toegesloten had”.

Zo gaat het ook met ons volk wij worden door heiden en zelfs door eigen mensen getergd. Maar de geschiedenis leert ons dat de meerderheid het altijd mis had. God werkt door minderheden en Israël is nu nog een minderheid het kleinste volkje op aarde.

Maar Samuel is geboren en is de profeet geworden van Israël en hij heeft David gezalfd. David die de grote koning van Israël is geworden die staat tevens als type van de Grote Messias Jezus

Elisabeth de moeder van Johannes de Doper.

Johannes is geboren was ook uit een onvruchtbaar vrouw. Hij is als profeet gekomen om Israël weer terug te brengen naar God. Wat was zijn taak? “Om aan zijn volk te geven kennis van heil in de vergeving hunner zonden, door de innerlijke barmhartigheid van Onze God”.

Dit is ook onze taak, wij moeten ons volk te vertellen van de vergeving van onze zonden. Deze boodschap wordt ons niet gebracht door de valse predikers. Wij leven in het tijdperk van Laodicea een tijdperk van lauwheid. Worden wij uitgespuugd?

Maar let op: in de benauwdheid zullen zij naar ons toekomen, want wij hebben Gods Woord als enige wapen en troost.

Leer van de les van de ongehuwde vrouw van God en van al die vrouwen van Israël die onvruchtbaar waren, dat dit een doel heeft, zodat God kon/kan ingrijpen om te laten zien dat er geen macht bestaat die hem van Zijn Verbond met Abraham, Isaäk en Jakob kan losmaken.

Wij Israël predikers worden net als Johannes de Doper als melaatsen behandeld, maar als wij zijn taak goed doorhebben zullen wij ook zo handelen. Ons evangelie wordt nu nog als vals beschouwd, maar binnen kort zal dat veranderen. De Gezalfde Koning van Israël komt spoedig en de heidenen zullen de God van Israël de eer brengen om wat Hij aan Israël heeft gedaan en nog zal doen.

Amen

Eén reactie op DE ONVRUCHTBARE VROUW VAN GOD

 1. Aryan schreef:

  Zal deze drie URLs ook maar even hier posten.

  “What Happened To The 12 Tribes Of Israel” – E. Raymond Capt
  http://www.youtube.com/watch?v=33DC4UatExo&feature=youtu.be

  “The Lost Tribes of Israel REVEALED” – 2012 .wmv
  http://www.youtube.com/watch?v=hbqQ7POLKVY

  “WHO IS TRUE ISRAEL?” by Col. Jack Mohr U.S. Army, Ret.
  http://sfaw.org/9h2jeydn73dse3/html2/jm0060.htm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *